Za Slovensko, tradície a právny štát

Harabin_logo_300px

Môj program

Štát, právo a politický systém.
 • Mojím prvoradým cieľom je obnova právneho štátu a sfunkčnenie mechanizmov zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci.
 • Zasadím sa o predloženie nového volebného zákona; politici, ktorí riadia štát, by mali vyjsť z celonárodného snemu prirodzených komunálnych a regionálnych autorít. Budem vyžadovať eliminovanie permanentnej recyklácie politických strán.
 • Presadím funkčné referendum, ktoré bude základným nástrojom demokracie. V ňom budú občania rozhodovať o tých najzávažnejších otázkach súčasnosti: neutralita štátu, vzťah k EÚ, sankcie voči Rusku a pod.
 • Namiesto neudržateľného systému politických strán s oligarchiou v pozadí budem presadzovať možnosť uchádzať sa o vrcholové miesta v štátnom aparáte bez nutnosti príslušnosti k politickej strane. Som za priamu demokraciu.
 • Zasadím sa o opätovné vymedzenie postavenia neziskových organizácií. Kontrola neziskových organizácií financovaných zo zahraničia musí byť prísna a dôsledná. Musí sa zastaviť nivočenie našej vlasti a našich hodnôt protislovenskými silami.
 • Voči všetkým, ktorí Slovensko preukázateľne drancovali alebo sa dopúšťali obzvlášť závažnej hospodárskej či násilnej kriminality, alebo slúžili ako komplici vojenských paktov, musí byť vyvodená trestnoprávna zodpovednosť.
 • Každý má rovnaké práva a rovnakú zodpovednosť, od bezdomovca po prezidenta. Akákoľvek diskriminácia – aj pozitívna – je neprípustná. Bezohľadné zákony sa musia zmierniť.
 • V prezidentskej kancelárii zriadim stredisko právnej pomoci pre slovenských občanov. Osobne budem pravidelne prijímať občanov a poskytovať im bezplatné poradenstvo.
 • Nedovolím, aby sa podporovali aktivity podkopávajúce naše vlastenecké ideály a národnú integritu a suverenitu.

 

 

Ekonomika:
 • Poslaním štátu je vytváranie podmienok pre pokojný život. Štát musí podporovať využívanie tradičných zdrojov obživy: pôdy, vody, dreva.
 • Slovenská zem, naša voda a prírodné bohatstvo sú najcennejším klenotom zdedeným od generácií našich predkov. Budem ich všetkými silami brániť, nedovolím ich výpredaj do cudzích rúk a spravím všetko preto, aby sme boli modernou, prosperujúcou a do maximálnej miery aj sebestačnou krajinou.
 • Je potrebné zastaviť drancovanie slovenských lesov, to považujem v oblasti životného prostredia za absolútnu prioritu. Využijem všetky možnosti, ktoré prezident má, aby som na Slovensku urobil poriadok s biznisom s drevom.
 • Som za návrat strategických podnikov a ziskových sieťových odvetví do rúk štátu. Všetko, čo sa za nevýhodných podmienok predalo do zahraničia, by sa malo vrátiť do slovenských rúk. Podporím takú legislatívu, ktorá to umožní.
 • Orgány štátu sú tu pre ľudí a nie naopak. V súlade s ústavou som za uplatňovanie princípov sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky, ktorej výsledkom by malo byť znižovanie rozdielov medzi chudobnými a bohatými.
 • Oporou štátu sú pracujúci ľudia, osobitnú podporu si zaslúži stredná vrstva, živnostníci a drobní podnikatelia.
 • Dane slúžia na krytie výdavkov štátu, no musia pomáhať aj spravodlivejšiemu rozdeľovaniu spoločného bohatstva. Podporil by som zníženie DPH na základné potraviny, cestovný ruch a zníženie spotrebnej dane na PHM.
 • Slovensko by malo vytvoriť také podmienky, aby sa zastavilo masové vysťahovalectvo za prácou.

 

Medzinárodné vzťahy:
 • Slovenská republika so slovanskými koreňmi je a ostane suverénnym štátom, rovnocenným partnerom v Európe a vo svete.
 • Každá zásadná zmena v zahranično-politickom smerovaní je uskutočniteľná len na základe zistenia vôle ľudu prostredníctvom referenda. Nie je možné, aby politici prijímali dôležité politické rozhodnutia za celý národ, vediac, že idú proti jeho vôli.
 • Prioritou štátu a prezidenta Slovenskej republiky musí byť rozvoj vzťahov vo V4 a zbližovanie našich krajín. V4 by sa mala stať silným a vplyvným zoskupením, ktorého názor bude v EÚ vypočutý a braný vážne.
 • Slovensko musí strážiť svoju územnú celistvosť, a preto podporujem iniciatívu Antimigračného manifestu Mattea Salviniho a Viktora Orbána. Slovensko má s Maďarskom spoločnú hranicu a verím, že nás čaká spoločná budúcnosť dobrých susedských vzťahov. Budem iniciovať všetky aktivity vedúce k presadeniu antimigračnych opatrení v rámci V4, ale aj v celej Európe, ktorá je v stave mimoriadneho ohrozenia.
 • Musíme naďalej účinne strážiť naše hranice. Riešenie migračnej krízy nie je v príleve imigrantov do Európy, ale v podpore ich domovských krajín, a to predovšetkým štátmi, ktoré tento stav spôsobili.
 • Otázka migračnej krízy má byť predmetom referenda a vôle ľudu ‒ Slovákov aj všetkých Európanov. Je neprípustné, aby o legalizácii pobytu státisícov cudzích štátnych príslušníkov, dokonca neznámeho pôvodu, rozhodovali politici bez súhlasu občanov.
 • Slovensko by sa malo stať strategickým mostom medzi EÚ a euroázijským teritóriom, čo znamená vyvážené zahranično-politické vzťahy s Ruskou federáciou, USA aj Čínou a Iránom. To zahŕňa aj snahu o komplexné rozšírenie obchodných vzťahov aj na euroázijské trhy či Šanghajskú organizáciu pre spoluprácu a pod.
 • Podporujem Schengenskú dohodu, avšak s nevyhnutnosťou kooperácie a dôrazom  na ochranu vonkajších hraníc Schengenu.
 • Slovensko musí odmietnuť odovzdávanie kompetencií Nemecku a Francúzsku v programe tzv. jadra. Naša národná suverenita a identita nesmie zaniknúť.
 • V oblasti zahraničnej politiky treba presadzovať v prvom rade naše národné záujmy. Nikdy nepodporím podvolenie sa akémukoľvek diktátu zo žiadnej strany. Budem nekompromisne presadzovať našu spoločnú vôľu žiť v zvrchovanej krajine s právom na vlastné sebaurčenie a ochranu našej národnej identity.
Sociálna oblasť, zdravotníctvo a rodina:
 • Rodinná politika je veľmi dôležitá. Mladé rodiny potrebujú podporu. Je nutné robiť opatrenia, aby naše rodiny nielen chceli, ale aj mohli mať deti.
 • Je nevyhnutné urobiť nápravu v systéme fungovania zdravotníctva. V súlade s Ústavou SR zdravie nemôže byť tovarom. Sociálne zabezpečenie obyvateľstva aj zdravotná starostlivosť musia fungovať pre potreby občana. Nedovolím, aby naši občania zomierali na vyliečiteľné choroby. Je potrebné skončiť s nehoráznym výpalníctvom zdravotných poisťovní, kedy profitujú bohatí a silnejší na úkor chudobných a slabších. Budem celou váhou svojej funkcie a svojou právnou skúsenosťou bojovať s touto nespravodlivosťou v mene dôstojného života nás všetkých.
 • Štát má svoje nezastupiteľné miesto v riadení školstva, musí dbať o rovnaký prístup ku vzdelaniu pre všetkých.
 • Je nevyhnutné okamžite urobiť zmeny v tom, ako sa dnes na Slovensku vykonávajú exekúcie. Som za zriadenie Štátneho exekútorského úradu. Odpustím dlhy všetkým, ktorých sociálne postavenie priviedlo až na pokraj existencie. Musia sa zastaviť exekúcie od všetkých spoločností, ktoré podnikali v rozpore so zákonom a svojim klientom vyrubili úžernícke úroky. Zároveň budem nekompromisne žiadať spravodlivý súdny proces s každým, kto nesie za toto nekalé podnikanie zodpovednosť.
 • Jednoznačne sa postavím proti zvyšovaniu dôchodkového veku.
 • Zasadím sa o to, aby ľudia odkázaní na sociálnu pomoc mali priestor na dôstojný život.

 

Kultúrna oblasť:
 • Budem ochraňovať tradičnú slovenskú kultúru založenú na kresťanstve a rodine, ktorú tvoria muž – otec a žena – matka. Tradičná rodina a tradície všeobecne si zaslúžia veľkú úctu, ochranu a podporu.
 • Musí sa posilniť vzdelávanie, kultúrne povedomie a znalosti histórie v kontexte postavenia slovanskej identity v globalizovanom svete. Budem sa zasadzovať za výraznejšiu podporu všeslovanskej vzájomnosti.
 • Podporím špeciálnu pozornosť v školách venovanú vyučovaniu o slovenskom folklóre. Naše kultúrne tradície a dedičstvo našich predkov sa musí stať súčasťou vyučovania.
 • Pričiním sa o vznik Národného folklórneho amfiteátra, ktorý bude slúžiť nám všetkým.
 • Zasadím sa o podporu a zachovávanie tradičných, konzervatívnych, kresťanských hodnôt. Našim tradičným náboženstvom je kresťanstvo. Je našou povinnosťou chrániť kultúrne a náboženské dedičstvo našich predkov. Krv, drina a obete generácií pred nami nás k tomu zaväzujú.
 • Naši občania by mali dostávať z médií objektívne informácie. Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať našim verejnoprávnym médiám. Budem nástojiť na novej koncepcii verejnoprávnych médií, ktoré dnes neponúkajú vyvážené informácie. Túto koncepciu uvedie do reality nová právna úprava o koncesionárskych poplatkoch ako efektívneho nástroja dohľadu občianskej spoločnosti nad objektivitou obsahu verejnoprávneho priestoru.
 • Zastavím šírenie zvráteného a násilného vnucovania rodovej ideológie na školách, medzi deťmi a mládežou, a zastavím aj úpravy v našej legislatíve, ktoré by šírenie tejto ideológie podporovali.
SH_podpis

Boh ochraňuj Slovensko!