PODPORA KAMPANE AKO DOBROVOĽNÍK

 

Privítam akúkoľvek dobrovoľnú pomoc na spolupodieľaní sa na kampani či už organizačnú, technickú, logistickú a podobne. V prípade ak sa rozhodnete podporiť ma aj takouto formou, kontaktujte ma resp. môj volebný tím prostredníctvom kontaktného formulára.

 

 

Každý kto bude chcieť aktívne pomáhať a spolupodieľať sa tým na mojej kampani, podpíše nasledovné čestné vyhlásenie:

 

 

Čestné vyhlásenie

 

 

Ja, dolu podpísaný …………………………………………., narodený …………………, trvale bytom: ………………………………………………., spolupodieľajúci/a sa na propagácii osoby JUDr. Štefana Harabina, nar. 4. 5. 1957 a na príprave, organizovaní, zabezpečovaní a vedení volebnej kampane v prospech kandidáta JUDr. Štefana Harabina, nar. 4. 5. 1957 vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, konajúcich sa v roku 2019, resp. akýmkoľvek spôsobom prispievajúci na túto kampaň (darom, finančným príspevkom, nepeňažným plnením a podobne), týmto

 

 

čestne vyhlasujem,

 

 

  • že som bezúhonný/á a v minulosti som nebol/a právoplatne odsúdený/á za úmyselný trestný čin, čo môžem kedykoľvek na vyzvanie príslušného orgánu preukázať výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace;

 

  • že aktuálne nie som trestne stíhaný/á za úmyselný trestný čin;

 

  • že nemám žiadne nedoplatky ani dlhy na daniach, v systéme sociálneho poistenia (odvodov), ako ani v systéme zdravotného poistenia (odvodov). Rovnako nemám žiadne záväzky a dlhy voči štátu a jeho orgánom, ako ani voči iným verejným resp. verejnoprávnym inštitúciám.

 

V Bratislave, ……………. 2019

 

 

 

……………………………………………..

meno priezvisko

 

 

 

 

 

Zároveň udeľujem volebnému tímu kandidáta JUDr. Štefana Harabina, nar. 4. 5. 1957, zastúpenému Katarínou Harabinovou, nar. 14. 12. 1997, bytom Záhradnícka 74, Bratislava (členka volebného tímu kandidáta JUDr. Štefana Harabina, nar. 4. 5. 1957), ako osobou zodpovednou za spracúvanie osobných údajov, výslovný súhlas na spracúvanie a poskytnutie mojich vyššie uvedených osobných údajov pre účely ich ďalšieho spracovania pre potreby vedenia uvedenej prezidentskej volebnej kampane a to do skončenia volieb prezidenta Slovenskej republiky, konajúcich sa v roku 2019. Pred poskytnutím súhlasu som bol informovaný/á, že súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

 

V Bratislave, ……………. 2019

 

 

……………………………………………..

meno priezvisko

Dokument si môžete stiahnuť TU KLIKNI

Pre prvotný kontakt prosíme využite kontaktný formulár v záložke KONTAKT.