Podmienky pre darovanie finančných prostriedkov

Každý prispievateľ na kampaň vykonaním prevodu a poukázaním

finančných prostriedkov na vyššie uvedený transparentný účet zároveň čestne vyhlasuje,

 

– že je bezúhonný/á a v minulosti som nebol/a právoplatne odsúdený/á za úmyselný trestný čin, čo môže kedykoľvek na vyzvanie príslušného orgánu preukázať výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace;

– že aktuálne nie je trestne stíhaný/á za úmyselný trestný čin;

– že nemá žiadne nedoplatky ani dlhy na daniach, v systéme sociálneho poistenia (odvodov), ako ani v systéme zdravotného poistenia (odvodov). Rovnako nemá žiadne záväzky a dlhy voči štátu a jeho orgánom, ako ani voči iným verejným resp. verejnoprávnym inštitúciám.